werandacountry.pl werandaweekend.pl
Regulamin konkursu na 200. wydanie magazynu Weranda

Regulamin konkursu na 200. wydanie magazynu Weranda

Pokaż nam, gdzie najbardziej lubisz czytać nasz magazyn. Zrób zdjęcie 200. numeru magazynu Weranda, wrzuć je na instagram, otaguj #Weranda200. Nagrodzimy pięć najciekawszych fotografii. Do wygrania są 2 grafiki Edyty Purzyckiej i 3 roczne prenumeraty magazynu.

reklama
§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Gdzie najbardziej lubię czytać Werandę” (dalej zwanego: „Konkursem”) jest Wydawnictwo Te-Jot Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Warszawie, ul. Malczewskiego 19, 02-612 Warszawa, NIP:521-360-14-47, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000384459, dalej zwana: „Organizatorem”.

2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej

www.weranda.pl.

§2 Uczestnicy

1. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Każdy z Uczestników może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz i może wysłać 1 zdjęcie.

3. W konkursie nie mogą brać udziału:a) pracownicy organizatora i innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu,b) członkowie rodzin pracowników organizatora i innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu,c) osoby zawodowo zajmujące się fotografią.

4. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.

§ 3. Założenia konkursu
 • Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęć przedstawiających miejsce, w którym czytelnik najbardziej lubi czytać magazyn Weranda
 • Konkurs będzie przeprowadzony na łamach miesięcznika „Weranda” nr 8/2019, w sprzedaży dostępny od 25 lipca 2019 r.

 • Konkurs będzie trwał w dniach od 25.07.2019 do 28.08.2019 i zostanie ogłoszony wraz z:

  a) ukazaniem się na rynku miesięcznika „Weranda” nr 8/2019, o którym mowa w § 3 pkt 2,
  b) ukazaniem się ogłoszenia o Konkursie na stronie internetowej weranda.pl.

 • Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.weranda.pl do dnia 30 września 2019 r.


 

§ 4. Zasady prowadzenia Konkursu i wymogi co do prac konkursowych
 • Udział w konkursie polega na zrobieniu  autorskiego zdjęcia przedstawiającego aktualne wydanie Weranda (8/19) w miejscu, w którym uczestnik najbardziej lubi czytać magazyn Weranda, otagowanie zdjęcia #weranda200 i umieszczeniem go na swoim profilu Instagram.
 • Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia.
 • Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie 1 zdjęcie.

 • Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać przepisów prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania prac konkursowych zawierających treści obraźliwe, niezwiązane z tematyką konkursu, obsceniczne, przekręcone, złej jakości, ze znakami wodnymi i reklamowe. Wysyłając zdjęcie na adres mailowy Organizatora

 • Uczestnik wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 • Prace konkursowe nie spełniające warunków niniejszego Regulaminu, a także nadesłane po terminie wskazanym w §3 ust. 3 nie będą brały udziału w Konkursie (nie będą rozpatrywane).

 • O wynikach konkursu decyduje Komisja Konkursowa, która składa się z redaktorów magazynu Weranda.

 • Po zakończeniu terminu nadsyłania zdjęć konkursowych (27.08.2019) zbierze się Komisja Konkursowa, która zadecyduje o kolejności przyznawania nagród i wyróżnień.

 • Ocena prac konkursowych odbędzie się do dnia 30.09.2019 r. i do tego dnia nastąpi wybór laureatów konkursu.

 • Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości oraz poprzez zgłoszenie pracy konkursowej, oświadcza, iż:

a) Uczestnikowi przysługują wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii, które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich;

b) posiada wszelkie niezbędne, nieodwołalne zgody osób uwidocznionych na fotografii, na rozpowszechnianie ich wizerunku, w szczególności na ich wykorzystanie przez Organizatora oraz na ich publiczne udostępnienie oraz wykorzystywanie ich wizerunków w zakresie określonym niniejszym Regulaminem;

c) udziela Organizatorowi nieodpłatnej zgody na utrwalenie swojego wizerunku i jego publiczne rozpowszechnianie w przypadku, gdy zostanie on zwycięzcą Konkursu, w szczególności w prasie, w swoich kanałach social media, materiałach promocyjnych i reklamowych, itp.

d) zwalnia organizatora od wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich, dotyczących naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych, praw autorskich, praw pokrewnych w związku z korzystaniem przez Organizatora z tych praw w przypadku gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika okazało się nieprawdziwe.

e) udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i z dowolnie wybranych fragmentów z jego pracy konkursowej (fotografii) przez Organizatora oraz firmy powiązane z Organizatorem kapitałowo lub osobowo w sposób pośredni lub bezpośredni jak również przez podmioty wskazane przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:

i. utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie;

ii. wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób;

iii. wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;

iv. wykorzystywanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu;

v. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;

vi. wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii.

f) udziela Organizatorowi na podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji ww. pracy konkursowej na tych polach konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu. Uczestnik konkursu udziela również Organizatorowi zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych praw do ww. pracy konkursowej.

g) wyraża zgodę aby jego praca konkursowa zgłoszona przez niego do Konkursu była wykorzystywana stosownie do potrzeb Organizatora i/lub podmiotu przez Organizatora wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp.

 • W przypadku podejmowania przez Uczestników działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody. Zwrot otrzymanej nagrody nie wyłącza prawa Organizatora do dochodzenia od Uczestnika odszkodowania na zasadach ogólnych.

 • W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika o których mowa w niniejszym Regulaminie okazało się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, Uczestnik, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, Uczestnik taki podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.

 • W przypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną wizerunku osób trzecich, Uczestnik Konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej.

 • Udział w Konkursie jest bezpłatny.

 • Zgłoszone do konkursu zdjęcia mogą zostać opublikowane w magazynie drukowanym Weranda, także na stronie http://www.weranda.pl oraz fanpage Werandy na portalu Facebook oraz Instagram.

 • Wyróżnione prace zostaną podpisane imieniem i nazwiskiem laureata - zarówno w magazynie drukowanym, na portalu weranda.pl jak i fanpage magazynu Weranda na portalu Facebook oraz Instagram.

§5 Nagrody

1. Nagrodami w Konkursie są:

Nagroda 1 miejsce: Grafika Edyty Purzyckiej (wartość 450 zł brutto)

Nagroda 2 miejsce: Grafika Edyty Purzyckiej (wartość 450 zł brutto) Wyróżnienia:

- roczna drukowana prenumerata magazynu Weranda (wartość 139,90 zł brutto)- roczna drukowana prenumerata magazynu Weranda (wartość 139,90 zł brutto)

- roczna drukowana prenumerata magazynu Weranda (wartość 139,90 zł brutto)

Łączna suma nagród w konkursie to wartość 1 319,70 zł brutto.

2. Nagrody zostaną przyznane przez jury złożone z przedstawicieli Organizatora. Do zadań Komisji Konkursowej będzie należało w szczególności:

a) zabezpieczenie zgodności przebiegu Konkursu z Regulaminem,

b) wyłonienie laureatów Konkursu w trybie procedury określonej w § 4,

c) sporządzenie i podpisanie protokołu zawierającego opis czynności Komisji Konkursowej i wynik Konkursu.

3. Ze zwycięzcami Konkursu Organizator skontaktuje się poprzez wiadomość na Instagramie (na konto z którego przesłana zostanie praca konkursowa) w ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu, w celu ustalenia sposobu odbioru nagrody.

4. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest odpowiedź na e-mail z powiadomieniem o wygranej, dokonana z tego samej samej skrzynki pocztowej na profilu Instagram, na który wiadomość ta została wysłana i przekazanie wszystkich koniecznych danych do odebrania nagrody.

5. W przypadku braku spełnienia warunku określonych w ust. 4 w ciągu 7 dni roboczych, Organizator podejmie kolejną próbę skontaktowania się ze Zwycięzcą. W razie braku odpowiedzi w ciągu 14 dni od wysłania drugiego powiadomienia o nagrodzie, prawo do nagrody przepada.

6. Jeśli zwycięzca Konkursu utraci prawo do nagrody, jury ponowi procedurę oceny prac konkursowych i przyzna nagrodę innemu Uczestnikowi.

7. Nie ma możliwości zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny ani inną nagrodę jak również nie ma możliwości przekazania nagrody osobie trzeciej.

8. Nagrody do poszczególnych laureatów wysłane zostaną pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora, pod adres zamieszkania wskazany przez laureata, w terminie do 30 dni od dnia powiadomienia laureata o zwycięstwie w przypadku nagrody 1 oraz 2. Osoby wyróżnione otrzymają roczną drukowaną prenumeratę magazynu Weranda, która będzie dostarczana do laureatów zgodnie z harmonogramem wydawniczym magazynu Weranda. Osoby, które wygrają roczną drukowaną prenumeratę ustalą z Organizatorem konkursu, od którego numeru chcą otrzymywać prenumeratę (przy czym początek prenumeraty nie może być później jak 7/2020)

9. Jeśli Zwycięzca nie odbierze przesyłki z nagrodą, kolejne wysłanie nagrody przez Organizatora będzie możliwe wyłącznie na koszt Zwycięzcy.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród, które będą przyznawane w Konkursie na inne o podobnym charakterze i zbliżonej wartości materialnej bez podawania przyczyn dokonanych zmian.

§ 6 Postępowanie Reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu na adres Organizatora: ul. Malczewskiego 19, 02-612 Warszawa , z dopiskiem o treści: Reklamacja – Konkurs „Gdzie najbardziej lubię czytać Werandę”

2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data stempla pocztowego.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz nazwę użytkownika profilu Instagram użytego przy wysyłce pracy konkursowej jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w ust. 1 nie będą rozpatrywane.

5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją") powołaną przez Organizatora.

6. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

7. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

8. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.

9. Decyzja Komisji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych§ 7 Przetwarzanie danych osobowych

1. Zgodnie z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), obowiązującym od 25 maja 2018 r. informuję, że:

a) administratorem danych osobowych przekazanych zgodnie z regulaminem jest Wydawnictwo Te-Jot Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Warszawie, ul. Malczewskiego 19, 02-612 Warszawa;

b) Pani/Pana zebrane dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu fotograficznego na 200 wydanie Werandy oraz w innych materiałach promocyjnych i nie będą udostępniane innym podmiotom;

c) przystępując do Konkursu wyrażają Pan/Pani zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię, nazwisko, adres zamieszkania/ korespondencyjny, adres e-mail;

d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoważna z brakiem możliwości udziału w Konkursie;

e) przystępując do Konkursu wyraża Pan/Pani zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania) oraz umieszczenie tej informacji w materiałach reklamowych Organizatora, jak również w mediach i Internecie;

f) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

g) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

h) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z Konkursem, lecz nie dłużej niż 24 miesiące;

i) Pani/Pana zebrane dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

2. Dane osobowe Uczestników, po wyrażeniu przez nich osobnej zgody mogą być także przetwarzane i używane w celach promocyjno-marketingowych przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000) .

3. Organizator Konkursu zapewnia poufność danych osobowych Uczestników Konkursu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 lit. e) powyżej.


 

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Konkurs nie jest "grą losową" w rozumieniu ustawy z 19.11.2009r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 165 późn. zm.).

2. Nadesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem nieodwołalnej zgody na nieograniczone korzystanie z nadesłanego zdjęcia lub jego fragmentów przez organizatora konkursu. Zgoda ta dotyczy w szczególności publikacji w prasie i na stronie internetowej oraz na facebookowych stronach Wydawnictwa.

3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym o charakterze siły wyższej,b) nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem,c) świadczone przez Pocztę Polską usługi pocztowe lub kurierskie

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu bez podania przyczyny oraz zmian terminu trwania konkursu lub jego rozstrzygnięcia.

6. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie www.weranda.pl.

7. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

Warszawa, dnia 24 lipca 2019r.