Regulamin: Festiwal Wnętrz

Uncategorised

Regulamin Konkursu “Festiwal wnętrz”

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu (dalej zwanym „Konkursem”) jest Wydawnictwo TE-JOT, Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., 02-612 Warszawa, ul. Malczewskiego 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000384459, NIP: 521-360-14-47, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.weranda.pl.

4. Konkurs prowadzony jest poprzez stronę internetową www.facebook.com/miesiecznikWeranda

5. Uczestnikiem Konkursu może być każda, pełnoletnia osoba fizyczna,                                         z zastrzeżeniem ust. 7.

6. Każdy z Uczestników może tylko jeden raz wziąć udział w Konkursie. Zgłoszenia Uczestników, którzy prześlą więcej niż jedno zgłoszenie, będą eliminowane i tacy Uczestnicy nie będą brali udziału w Konkursie.

7. W Konkursie nie mogą brać udziału:

a) pracownicy Organizatora i innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu,

b) członkowie rodzin pracowników organizatora i innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu.

§ 2

Zasady konkursu

1. Zgłoszenia do Konkursu należy nadsyłać w dniu 11.06.2015 r. do godziny 15.00.

2. Udział w Konkursie polega na polubieniu fanpage’a  FB Werandy i udzieleniu odpowiedzi na pytanie konkursowe „Który dom pokazywany w Werandzie zainspirował Was najbardziej i dlaczego ?”. Należy wkleić link do wybranego domu ze strony www.weranda.pl i uzasadnić swój wybór- w formie komentarza pod postem konkursowym. Nagrodzonych zostanie 10 osób, którzy jako pierwsi udzielą odpowiedzi.

3. Zgłaszając się  Uczestnik wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz na przetwarzanie jego danych osobowych.

4. W Konkursie są do wygrania są następujące nagrody:

a) 10 nagród – dwudniowe zaproszenia na krakowski Festiwal Wnętrz odbywający się w dniach 13-14.06.2015 r.- koszt zaproszenia 10,00 PLN brutto.

 5. Łączna wartość nagród w Konkursie wynosi 100,00 zł brutto.

6. Oficjalne wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej www.facebook.com/miesiecznikWeranda

§3

Przyznawanie nagród i wyróżnień

1. W Konkursie zostanie wyłonionych 10 zwycięzców, zwanych dalej „laureatami”, i każdy z nich otrzyma nagrodę przyznaną przez Jury, składające się z członków internetowej redakcji magazynu „Weranda”, zwanymi dalej „Jury”.

2. Nagrody opisane w §2 pkt 4, otrzyma 10 Uczestników, którzy przyślą odpowiedź jako pierwsi.

3. O wyborze Uczestników nagrodzonych decyduje czas opublikowania przez nich posta z odpowiedzią.

4. Lista laureatów zostanie ogłoszona na stronie www.facebook.com/miesiecznikWeranda.

5. W przypadku, gdy Laureat Konkursu nie poda adresu do godziny 17.00 (11.06.2015), od ogłoszenia wyników, prawo do nagrody przepada.

6. W przypadku, nie podjęcia/podania adresu przez Laureata nagrody w terminie do godz. 17.00 (11.06.2015) od momentu postawienia jej do dyspozycji Laureata, prawo do nagrody/wyróżnienia wygasa.

7. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

8. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

9. Lista Laureatów Konkursu będzie udostępniona do wglądu w siedzibie Organizatora.

10. Organizator oświadcza, iż nagroda zostanie wydana w ramach Konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

§4

Dane osobowe

1. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych, marketingowych i promocyjnych przez Organizatora. Poprzez polubienie fanpage FB Weranda, a tym samym zgłoszenie w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia laureatów i przyznania/ odbioru nagród, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz.926 z późn. zm.).

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3. Administratorem danych jest: Wydawnictwo Te-Jot Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. w Warszawie, 02-612 ul. Malczewskiego 19. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie Konkursu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz przyznanie nagród rzeczowych, opisanych w § 2 pkt 4, a także ich wykorzystanie w celach marketingowych. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.

4. Podanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu jest dobrowolne ale jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie i umożliwi odbiór nagrody, o której mowa w §2 pkt 4.

5. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą udostępniane innym podmiotom

§ 5 Postępowanie Reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej na adres e-mail Organizatora a.skizynska@weranda.pldo godziny 18.oo dnia 11.06.2015r.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

3. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w ust. 1 nie będą rozpatrywane.

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: Кomisją) powołaną przez Organizatora.

5. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

6. Komisja rozpatrzy reklamacje do godziny 23.00 dnia 11.06.2015 r.

7. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji w formie wiadomości e-mail na adres podany przez uczestnika do godzi. 15.00 dnia 12.06.2015r.

8. Decyzja Komisji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:

a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej,

b) niedoręczenie Uczestnikowi nagrody na skutek braku adresu lub błędnego adresu podanego przez Uczestnika,

c) świadczone przez Pocztę Polską usługi pocztowe.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu

reklama