Regulamin Prenumeraty Premiowej

Uncategorised

WYNIKI KONKURSU PRENUMERATA PREMIOWA WERANDA 8/2015: LISTA NAGRODZONYCH

Regulamin Prenumeraty Premiowej

magazynu „Weranda”

§1

1.   Wydawnictwo Te-Jot Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Warszawie organizuje sprzedaż Prenumeraty Premiowej dotyczącej miesięcznika „Weranda” w okresie do 31.12.2015 r.  z zastrzeżeniem § 2 ust. 1.

2.   Organizatorem Prenumeraty Premiowej jest Wydawnictwo Te-Jot Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedziba w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000384459, pod adresem 02-612 Warszawa, ul. Malczewskiego 19, NIP:521-360-14-47, zwana dalej „Wydawnictwem”.

§2

1. Prenumerata Premiowa będzie trwała od dnia 03.06.2015 r. do wyczerpania nagród.

2. Organizacja Prenumeraty Premiowej nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

§3

1. W Prenumeracie Premiowej biorą udział wszystkie osoby, które zaprenumerują magazyn „Weranda” na 12 miesięcy, począwszy od dnia 03.06.2015 r. („Uczestnik Prenumeraty Premiowej” lub „Uczestnik”).

2. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Wydawnictwa ani ich krewni bądź powinowaci.

3. Dokonując Prenumeraty Premiowej Uczestnik oświadcza, że jest pełnoletni i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

4. W przypadku udziału w Prenumeracie Premiowej osób niepełnoletnich, wymagane jest przedłożenie pisemnej zgody przedstawicieli ustawowych /rodziców/ bądź opiekunów prawnych.

§4

1.    Prenumeraty Premiowej należy dokonać poprzez wpłatę stosownej kwoty na rachunek Wydawnictwa o numerze 39 1750 0009 0000 0000 1339 5578 w tytule przelewu wpisując „prenumerata Weranda”.

2.    Cena dla Prenumeraty Premiowej 12 miesięcznej wynosi 129,90 zł brutto.

3.    O kolejności dokonywania Prenumeraty Premiowej przez Uczestników decyduje kolejność księgowania wpłat dotyczących prenumeraty magazynu „Weranda” na rachunku bankowym Wydawnictwa.

§5

1.    Nagrody rzeczowe za udział w Prenumeracie Premiowej są następujące:

a)      Dla co 10. (słownie co dziesiątej) osoby duża lampa stołowa „Hollywood” (wysokość 65 cm, szerokość abażuru 30) wykonana z surowego drewna o wartości 750 zł brutto (do wyczerpania zapasów)

b)      Dla pozostałych książka aut. Jasona Mott pt. „Przywróceni” o wartości 16,67 zł brutto,

3.    Nagrody opisane w ust. 1 lit a) otrzyma kolejny co 10 Uczestnik, które dokona Prenumeraty Premiowej. Nagrodę otrzyma kolejna 10, 20, 30, 40… osoba, która dokona Prenumeraty Premiowej we wskazanym w §2 ust. 1 okresie.

4.    Nagrodę opisaną w ust. 1 lit b) powyżej otrzyma każda osoba dokonująca Prenumeraty Premiowej, która nie otrzymała nagrody wskazanej w ust. 1 lit a).

5. Nagrody nie można zamienić na równowartość pieniężną.

6. Uczestnikom nagrodzonym nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

7. Lista Uczestników nagrodzonych zostanie podana do wiadomości w terminie do końca sprzedaży kolejnego numeru, za pośrednictwem strony internetowej www.weranda.pl oraz będzie dostępna w siedzibie Wydawnictwa.

8. Wydawnictwo wyśle nagrody drogą pocztową bądź kurierem w terminie najpóźniej do 30 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia listy Uczestników nagrodzonych. Jeśli nagroda, przesłana zgodnie z niniejszym regulaminem, nie zostanie odebrana, Wydawnictwo będzie uprawnione do uznania, że Uczestnik rezygnuje z nagrody.

9. Wydawnictwo oświadcza, iż nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

§6

1. Uczestnictwo w  Prenumeracie Premiowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach wykonania usługi prenumeraty, przekazania nagrody oraz w celach marketingowych i promocyjnych przez Wydawnictwo. Poprzez dokonanie Prenumeraty Premiowej Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych dla potrzeb realizacji usługi prenumeraty oraz przekazania nagrody rzeczowej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz.926 z późn. zm.).

2. Dane osobowe Uczestników Ankiety będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3.Administratorem danych jest: Wydawnictwo Te-Jot Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. w Warszawie, 02-612 ul. Malczewskiego 19. Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie usługi sprzedaży prenumeraty magazynu „Weranda” oraz przyznanie nagród rzeczowych na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, a także ich wykorzystanie w celach marketingowych. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.

4. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne ale jest warunkiem uczestnictwa w Prenumeracie Premiowej i umożliwi odbiór nagrody, o której mowa w §5.

§7

1.    Ewentualne reklamacje lub uwagi związane z przeprowadzeniem Prenumeraty Premiowej mogą być kierowane do Wydawnictwa wyłącznie w formie pisemnej, na adres Wydawnictwa w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy Uczestników nagrodzonych. W przypadku przesłania reklamacji za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.

2.    Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i powód reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji).

3.    Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą, powołaną przez Wydawnictwo, nie później niż w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji.

4.    Zainteresowani Uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 31 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.

5.    Decyzja Komisji Sprawdzającej co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

6.    W razie sporów, które mogą powstać na tle stosowania niniejszego regulaminu, a nie mogą zostać rozwiązane polubownie, sądem właściwym miejscowo będzie sąd siedziby Wydawnictwa.

§8

1.    Przystępując do Prenumeraty Premiowej Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady podane w niniejszym Regulaminie.

2.    Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień regulaminu z ważnych powodów w każdym czasie, a także do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Prenumeraty Premiowej z ważnych przyczyn.

3.     Aktualna wersja regulaminu będzie dostępna na stronie internetowejwww.weranda.pli obowiązuje od dnia 03.06.2015r.

reklama