Regulamin konkursu Targi Sztuki

Uncategorised

Regulamin Konkursu "13. Warszawskie Targi Sztuki”

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu (dalej zwanym „Konkursem”) jest Wydawnictwo TE-JOT, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., 02-612 Warszawa, ul. Malczewskiego 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000384459, NIP: 521-360-14-47, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.weranda.pl.

4. Konkurs prowadzony jest poprzez stronę internetową www.facebook.com/miesiecznikWeranda

5. Uczestnikiem Konkursu może być każda, pełnoletnia osoba fizyczna, z zastrzeżeniem ust. 7.

6. Każdy z Uczestników może tylko jeden raz wziąć udział w Konkursie. Zgłoszenia Uczestników, którzy prześlą więcej niż jedno zgłoszenie, będą eliminowane i tacy Uczestnicy nie będą brali udziału w Konkursie.

7. W Konkursie nie mogą brać udziału:

a) pracownicy Organizatora i innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu,

b) członkowie rodzin pracowników organizatora i innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu.

§ 2

Zasady konkursu

1. Zgłoszenia do Konkursu należy nadsyłać w dniu 07.10.2015 r., najpóźniej do godziny 00.00 dnia 08.10.2015r..

2. Udział w Konkursie polega na polubieniu fanpage’a  FB Werandy i udzieleniu odpowiedzi na pytanie konkursowe „Podaj imię i nazwisko słoweńskiej projektantki - autorki m.in. słynnego krzesła inspirowanego fartuszkiem służącej i lampy w kształcie wiśni - o której pisaliśmy w dziale Sztuka w październikowej Werandzie? . Cztery pierwsze osoby, które poprawnie podadzą imię i nazwisko projektantki w komentarzach pod postem, otrzymają od nas książki Kamy Zboralskiej „Sztuka inwestowania w sztukę”, a kolejnych 16) wejściówki na Warszawskie Targi Sztuki.

3. Zgłaszając się  Uczestnik wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz na przetwarzanie jego danych osobowych.

4. W Konkursie są do wygrania są następujące nagrody:

a) 4 książki aut. Kamy Zboralskiej „Sztuka inwestowania w sztukę –t.III”- 75 PLN brutto/szt. (miejsca 1-4)

b)16 dwuosobowych biletów wstępu na 13. Warszawskie Targi Sztuki- 10 PLN brutto/szt.

(miejsca 5-20)

 5. Łączna wartość nagród w Konkursie wynosi 460,00 zł brutto.

6. Oficjalne wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej www.facebook.com/miesiecznikWeranda

§3

Przyznawanie nagród i wyróżnień

1. W Konkursie zostanie wyłonionych 20 zwycięzców, zwanych dalej „laureatami”, i każdy z nich otrzyma nagrodę przyznaną przez Jury, składające się z członków internetowej redakcji magazynu „Weranda”, zwanymi dalej „Jury”.

2. Nagrody i wyróżnienia, opisane w §2 pkt 4, otrzymają Uczestnicy, którzy jako pierwsi prześlą poprawne odpowiedzi na pytanie konkursowe- cztery pierwsze osoby zostaną nagrodzone książkami aut. Kamy Zboralskiej, kolejne 16- wejściówkami na 13. Warszawskie Targi Sztuki.

3. Lista laureatów zostanie ogłoszona na stronie www.facebook.com/miesiecznikWeranda.

4. W przypadku, gdy Laureat Konkursu nie poda adresu do w terminie 14 dni, od ogłoszenia wyników, prawo do nagrody przepada.

5. W przypadku, nie podjęcia przez Laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji Laureata, prawo do nagrody/wyróżnienia wygasa.

6. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

7. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

8. Lista Laureatów Konkursu będzie udostępniona do wglądu w siedzibie Organizatora.

9. Organizator oświadcza, iż nagroda zostanie wydana w ramach Konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

§4

Dane osobowe

1. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych, marketingowych i promocyjnych przez Organizatora. Poprzez polubienie fanpage FB Weranda, a tym samym zgłoszenie w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia laureatów i przyznania/ odbioru nagród, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz.926 z późn. zm.).

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3. Administratorem danych jest: Wydawnictwo Te-Jot Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. w Warszawie, 02-612 ul. Malczewskiego 19. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie Konkursu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz przyznanie nagród rzeczowych, opisanych w § 2 pkt 4, a także ich wykorzystanie w celach marketingowych. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.

4. Podanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu jest dobrowolne ale jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie i umożliwi odbiór nagrody, o której mowa w §2 pkt 4.

5. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą udostępniane innym podmiotom

§ 5

Postępowanie Reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Konkursu na adres  Organizatora.

2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data stempla pocztowego.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w ust. 3 nie będą rozpatrywane.

5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: Кomisją) powołaną przez Organizatora.

6. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

7. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia.

8. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.

9. Decyzja Komisji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.

§ 6

 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:

a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej,

b) niedoręczenie Uczestnikowi nagrody na skutek braku adresu lub błędnego adresu podanego przez Uczestnika,

c) świadczone przez Pocztę Polską usługi pocztowe.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu

reklama